Meniu

Pradžia
Aktualijos
Skelbimai
Parapija
Dvasininkai
Bažnyčios istorija
Grupės, organizacijos
Spauda apie mus
Mūsų mintys
Įdomybės
Galerija
Remonto darbai
Rėmėjai
2 procentai

Svetainės

Vilniaus arkivyskupija
Kauno arkivyskupija
Kaišiadorių vyskupija
Panevėžio vyskupija
Šiaulių vyskupija
Telšių vyskupija
Vilkaviškio vyskupija
Liet. Vyskupų Konferencija
Vatikanas

Kitos nuorodos

  Atnaujinta 2016 05 22


 

Choras „Magnificat“


 

Dievo žodis

 
Liturginiai dienos skaitiniai


Kryžiaus Kelias


 

Maldos į Švč. Mergelę Mariją
 


 Garbė Jėzui Kristui!

ŠVČ. TREJYBĖ 

Evangelija pagal Joną (Jn 16, 12–15)

12 Dar daugel jums turėčiau kalbėti,

bet dabar jūs negalite pakelti.

13 Kai ateis toji Tiesos Dvasia,

jus ji ves į tiesos pilnatvę.

Ji nekalbės iš savęs,

bet skelbs, ką bus išgirdusi,

ir praneš, kas turi įvykti.

14 Ji pašlovins mane,

nes ims iš to, kas mano,

ir jums tai paskelbs.

15 Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano,

todėl aš pasakiau,

kad ji ims iš to, kas mano,

ir jums tai paskelbs“.


Kristina Daveikienė. Švč.Trejybės „Caritas“ šventinė vakarienė

 
     2016 m. gegužės 3 d. mamų dienos proga vyko švč.Trejybės „Caritas“ organizuota šventinė vakarienė. Į šventinę vakarienę buvo pakviestos 5 daugiavaikės mamos. Kai kurioms draugiją palaikė jų vaikai. Pasisveikinę, apžiūrėję parapijos namų salę, susipažinę su parapijos namuose vykstančiomis veiklomis ir linksmai nusiteikędaugiavaikės mamos su „Caritas“ savanorėmis, klebonu kun. Šarūnu Petrausku susėdo  už stalo gardžiuotis vakarienės patiekalu, arbata, skaniu tortu. Pasivaišinę visi jaukiai pabendravo. Klebonas kun. Šarūnas Petrauskas pasidomėjo kaip mamoms sekasi susitvarkyti su dideliu būriu vaikų, papasakojo apie švč.Trejybės parapijos naujoves ir veiklas. Jis pakvietė mamas dažniau apsilankyti parapijos namuose, atsivesti ir vaikus, pasiūlė „Caritas“ savanoriams organizuoti vaikams žaidimus, susitikimus. Mamos pasidalino džiaugsmais ir sunkumais, kurie užklumpa auginant vaikus.  „Caritas“ savanores stebino, kad nors jų globojamoms daugiavaikėms mamoms tenka sunki užduotis vienoms be vyrų užauginti po 4 ar 5 arba net 7 vaikus, jos niekuomet nesiskundžia, stengiasi su meile auginti savo vaikus ir gražiai juos prižiūrėti bei viskuo aprūpinti. Po vakarienės švč.Trejybės „Caritas“ vadovė mamytėms įteikė gėlių, saldainių, pyragaičių. Bendraujant greit pralėkė laikas ir visi išskubėjo į namus.

Kristina Daveikiene. Aplankėme vaikų globos namus

2016 m. kovo 22 d. po vakaro šv. Mišių Ukmergės švč. Trejybės bažnyčios „Caritas“ keturios savanorės su klebonu kun. Šarūnu Petrausku vyko į vaikų globos namus. Gailestingumo metai puiki proga daugiau sužinoti apie gailestingumą. Vaikučiai ramiai klausė švč. Trejybės bažnyčios „Caritas“ vadovės pamokymų apie gailestingumą ir susimąstė ar pastebi, kai kitas alkanas arba ištroškęs. Kunigas Šarūnas Petrauskas vaikų globos namų vaikams papasakojo apie Sakramentus, apie Gavėnios metą ir Kritaus mirtį bei Prisikėlimą. Vaikai džiaugėsi dovanomis: religiniais paveikslėliais, knygomis ir saldžiomis dovanomis bei žaislais. Po to visi išsiskirstė linksmai apsikabinę ir padėkoję.

Mūsų parapijos Pastoracinės tarybos narė Alma Mickuvienė rašo eiles:
Jei puslapio nespėsite perskaityti, paspaudę vidurinį mygtuką, kadrą sustabdysite.

Bendras projektas vaikų labui „Kompiuteris ir dar kai kas"

Nuo 2016 m. vasario 1 dю Ukmergės Švč. Trejybės parapijos namuose (Kauno g. 3) 15.15 val. pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais renkasi NVŠ programos būrelio „Kompiuteris ir dar kai kas" dalyviai. Dirbama nedidelėmis grupėmis, kad per kiekvieno vaiko pažinimą būtų veiksmingai atsiliepta į mokymo(si) poreikius. Programos bendradarbiavimo NVŠ srityje partneriai: Ukmergės Švč. Trejybės parapija, Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla, Ukmergės mokytojų Švietimo centras, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas. Moksleivių amžius nuo 8 iki 17 metų.
Būrelio lankytojų dauguma yra Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos ugdytiniai taip pat Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos, Ukmergės Pašilės progimnazijos bei Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos moksleiviai.
Būrelyje mokiniai ugdys(is) supratimą, kad kompiuteriai nėra tik žaidimo priemonė, mokysis sistemingo naudojimosi įgūdžių, turės galimybę atrasti rašto, žodžio, vaizdo teikiamus pranašumus savarankiškumui ugdytis. 
Mokysis nepertraukiamai išklausyti kitą ir vertinti savo žodžius bei elgesį pagal Aukso taisyklę: paprašyti ir priimti kitų pagalbą bei už tai padėkoti, vertinti, kurie žodžiai ar poelgiai buvo neteisingi, atleisti, bei atsiprašyti; aiškinsis, kad gyvybė yra Dievo Dovana, aptars būdus ir priemones kūno ir sielos sveikatai stiprinti.
Mokysis kūrybingai naudotis IKT, ugdysis gebėjimą taikyti įgytas žinias bei patirtį bendrosiomis krikščioniškosiomis vertybėmis pagrįstu santykiu su savimi ir kitais.
Būrelio vadovė - Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriaus tikybos mokytoja, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkė, Ukmergės kultūros centro mišraus choro "Magnificat" vadovė Regina Ališauskaitė.

Ukmergės V. Šlaito bibliotekoje buvo pristatyta nauja Marytės Žicevičienės poezijos knygelė

     Renginyje dalyvavo Marytės giminės, draugai, bičiuliai, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas, Veprių šviesuolis, LLKS narys, Romas Petras Šaulys. Dukra Rita prisiminė savo mamą vaikystėje, kuri ir siuvo ir gražiai mezgė, buvo muzikali - turėjo gražų balsą. Namuose ji dažnai girdėdavo atliekamas operečių arijas. Marijona drauge su savo būsimuoju vyru dainavo Ukmergėje pastatytoje I. Dunajevskio operetėje "Laisvasis vėjas".

     Kunigas Ričardas Doveika jautriai sveikino ne tik su ketvirtosios poezijos knygelės gimimu, bet ir su sausio mėnesį švenčiamu 75-uoju gimtadieniu. „Tai iškalbinga mūsų tautos gyvastis... Statykime savo širdyje katedrą, kur žmogui duotais talentais garbinamas Dievas". Anūkė, parvykusi iš Anglijos, skambino M.K.Čiurlionį. Romas P. Šaulys Marytei Žicevičienei ir kun. R. Doveikai padovanojo unikalią Vytauto Valentino Česnulio knygą „Nutilę varpai“, kurioje aprašytas Lietuvos varpų likimai.
    
Knygos pristatymą dainomis paįvairino Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios mišraus choro "Magnificat" grupė, vadovaujama Reginos Ališauskaitės. „Septyneri metai, kai žemėje neturiu mamos. Džiaugiuosi, kad esate "Magnificat" choristė: kad dosniai dalijatės savo širdies šiluma ir kad šviečiančiose Jūsų akyse atpažįstu:"mamą Marytę", kalbėjo choro vadovė.

     Kaip rašo knygos pristatyme Liucija Dzigienė, Marytė Žicevičienė — Ukmergės rajono Veprių krašto dukra. „Gyvenimo kelias išvedė į miestą, bet artimiausi, brangiausi liko gimtinės grožio vaizdai, mylimų artimųjų paveikslai, neišdildomi skaudūs karo bei pokario išgyvenimai. Tai išdainuota jos posmuose, išsakyta prisiminimų pluoštelyje. Tėveliai, sesės, gerbiamas mokytojas, vyras, nors jau išėję anapilin, gyvi atminties kloduose. Darni dukters šeima, ypač vaikaičiai, Marytės stiprybės versmė, atrama, paguoda tomis akimirkomis, kai vienatvės gniaužtai sėlina į širdį.
     Tačiau Marytė Žicevičienė ne kamerinė šeimos poetė. Ji — Lietuvos pilietė, patriotė. Drąsiai, ryžtingai narplioja Tėvynės laisvės problemas, pliekia mūsų laikų rinkimų peripetijas, atskleidžia pareigos tautai suvokimą. Originaliai akcentuoja jai rūpimus dalykus, tvirtą nuomonę, gebėdama įlieti į savo poeziją tapybiškų potėpių, muzikalaus skambėjimo. Šiai, regis, trapiai moteriai Aukščiausiasis nepagailėjo nei kūrybinių galių, nei tikrosios žmogaus gyvenimo vertės pajautimo.
     Naująją Marytės Žicevičienės eilėraščių knygelę „Gyvenimo rate" malonu skaityti, iki graudulio gera „bendrauti" su jautriu, kilniu - dvasingu žmogumi.“


                                                                                                            Romo P. Šaulio nuotraukos

Marytė Žicevičienė. AVE MARIA

Paklausyk, koks balso švelnumas maldoj,
Šventovės baltam kupole.
Kaip išgąsdintas paukštis
Ir aš ateinu, šventą žodį lyg gyvą nešu
Ir jaučiu, kaip žadina kilt tuo balsu.
Sukepusiom lūpom „Ave Marija“ tariu.


Įgyvendinama Neformalaus ugdymo krepšelio 2015 Neformaliojo vaikų švietimo programa „Muzika, kompiuteris ir dar kai kas“

      Kiekvieną pirmadienio popietę Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namai prisipildo vaikų klegesio ir šurmulio: čia renkasi vaikai, dalyvaujantys Neformaliojo vaikų švietimo

     „Muzika, kompiuteris ir dar kai kas“ programoje. 12 iš programoje dalyvaujančių yra Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos ugdytiniai. Būrelio vadovė – Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyriauis tikybos mokytoja ir Švč. Trejybės bažnyčios choro „Magnificat“ vadovė Regina Ališauskaitė. Programa skirta vaikams, laisvalaikį leidžiantiems gatvėje.

       Mokomės atrasti naujų draugų  per savęs  ir kitų pažinimą bei ugdant pagarbą kitiems. Vaikai bendrauja, mokosi dainuoti, judėti pagal muziką, žaidžia ir kuria. Iniciatyvūs vaikai tampa mokytojos pagalbininkais: jiems skiriamas papildomas laikas „mokytis būti mokytoju“.

       Kelias į muzikos pasaulį nėra lengvas, ypač, jei nepažįstama muzikos abėcėlė. Einame šiuo keliu pamažu, žaidžiant, judant, mokantis ne tik užrašyti natas popieriuje, bet ir muzikinėje mokomojoje kompiuterinėje programoje „Sibelius“.       Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namai nejučia tampa bendruomeniškumą puoselėjančia vieta, jungiančia po savo stogu ir besidalijančia savo šiluma su Ukmergės Kultūros centru (paslaugos teikėju) ir Ukmergės Senamiesčio pagrindine mokykla (paslaugos gavėja).

Kristina Daveikiene. Kai dalinamės gerumu, jo daugėja

2015 m. gruodžio 8 d. Ukmergės Švč.Trejybės bažnyčios Caritas įvykdė akcija - Adventą įprasmino aplankę vaikų globos namus. Į juos vyko klebonas Šarūnas Petrauskas kartu su trimis savanorėmis. Vaikų globos namų vaikai pasitiko džiugiai žvelgdami pro langus.   Pirmiausia buvo papasakota, kas tai yra Caritas. Po to vaikai apibėrė klausimais kleboną Šarūną Petrauską. O po smagaus bendravimo gavo dovanų - sūrelių ir šokoladinių Kalėdų senių, rankomis megztų kojinių.
Kai dalinamės gerumu, jo daugėja. Tad mielai kviečiame savanorius jungtis į švč.Trejybės bažnyčios Caritas savanorių komandą.

Dar viena šv. Trejybės bažnyčios Caritas akcija: viso Advento metu Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios parapijos namuose eksponuojami Gintarės (Caritas globojamos mergaitės) piešti autobusai. Caritas globojama paauglė mergaitė -iš daugiavaikės šeimos Ukmergėje itin mėgstanti autobusus, juos piešianti. 

 

 Įdomybės

                                                                                       
                                                                                

Pagrindinė informacija

Ukmergės Švč. Trejybės ir Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonas kun.eduk.mgr.

Šarūnas PETRAUSKAS

Ukmergės Švč. Trejybės
parapija

Bažnyčia - Kauno g. 1,
LT-20130  Ukmergė,
mob. tel. 8
618 37373,
ukmergetrejybe@kn.lcn.lt
 
Kunigas budi raštinėje nuo 16.00 iki 18 val.
 

Interesantų priėmimo Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje laikas:

Darbo dienomis:
nuo 16.00 iki 18.00 val.
 
Šeštadieniais 
   
nuo 9.00 iki 11.00 val.

Sekmadieniais
   
nuo 8.00 iki 12.00 val.


 

Pamaldų laikas

Šv. Mišios:

Šiokiadieniais - 17.00

Šeštadieniais - 10.00 ir 17.00

Sekmadieniais - 8.00, 9.30; 11.00

Svarbios nuorodos                счетчик посещений

 

© 2010  Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia.  Visos teisės saugomos.
Svetainės administratorius
svc.trejybes.baznycia
@gmail.com